Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
?ycie na morzu
?ycie na morzu PDF

Gotowanie i zaopatrzenie ?ywieniowe

Na wi?kszo?ci rejsw (chyba ?e w opisie rejsu jest zaznaczone inaczej, albo rejs ten jest dla grupy zorganizowanej ktra za?yczy?a sobie inaczej) za wy?ywienie odpowiada ca?a za?oga prcz skippera. Za?oga podzielona jest na 2-3 osobowe wachty i wszystkie one na zmian? pe?ni? tzw. wacht? kambuzow?, czyli danego dnia odpowiadaj? za kuchnie, czyli ugotowanie/przyrz?dzenie ?niadania, obiadu, kolacji i posprz?tanie po sobie.
Zaopatrzenie(zakupy wy?ywienia) robione s? ze wsplnej sk?adki jachtowej, za trzymanie tych pieni?dzy i list? zakupw odpowiada jedna osoba wyznaczona na pocz?tku rejsu (tzw. oficer zaopatrzeniowy).
I z gotowania i ze sk?adki ?ywieniowej zwolniony jest skipper. Za?oga jest zobligowana zapewni? mu wy?ywienie w trakcie trwania rejsu.

Op?aty za paliwo i porty

Op?aty te rwnie? s? p?acone ze wsplnej kasy jachtowej trzymanej przez jedn? osob? oficera zaopatrzeniowego.

Wsplna kasa jachtowa

S? to pieni?dze ktre s? zbierane od ka?dego za?oganta w momencie wej?cia na jacht w miejscowej walucie, wysoko?? ustalana jest zale?nie od potrzeb za?ogi i lokalnych cen.

Wybr koi

Koje (miejsca do spania na jachcie ??ka) rozdzielane s? przez skippera w momencie zaokr?towania. Skipper bierze pod uwag? w czasie podzia?u potrzeby za?ogi np. para potrzebuje prywatnej kabiny (oddzielnego pomieszczenia). Je?eli za?oga nie zgadza si? na podzia? przeprowadzony przez skippera i nie mo?e doj?? do porozumienia, koje zostaj? rozlosowane.

Praca na jachcie

Na ka?dym rejsie (chyba ?e jest to rejs dla grupy zorganizowanej i wynaj?ta jest profesjonalna za?oga) za?oga musi uczestniczy? w pracach na jachcie (obs?uga lin, stawianie ?agli, sterowanie itd.), dlatego wszyscy s? podzielenie na wachty 2-3 osobowe, i ka?da wachta prowadzi jacht(odpowiada za ca?? obs?ug? oczywi?cie pod czujnym okiem i dowdztwem skippera) na swojej zmianie. Zmiany wacht odbywaj? si? przewa?nie w rytmie 4 godzinnym prcz dwch wacht w czasie dnia ktre trwaj? 2 godziny.

 
Created by Winiarczyk