Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Programy dla dzieci
Programy dla dzieci PDF

W ofercie posiadamy dwa programy specjalnie skierowane do Pa?stwa pociech:

  • Bubblemaker (B?bel)
  • Seal Team (Komando Foki)

Programy te s? stworzone w ten sposb aby w bezpieczny sposb bawi? ale jednocze?nie uczy?.

Co daj? dzieciom takie programy?

  • Sp?dzaj? swj wolny czas w konstruktywny sposb co ukierunkowuje je na inne formy aktywno?ci ni? na przyk?ad granie na komputerze
  • Poznaj? nowych kolegw i znajomych, zawieraj? przyja?nie
  • Program pobudza dzieci do my?lenia
  • Zach?ca dzieci do zg??biania zagadnie? przyrodniczych zwi?zanych z ?yciem podwodnym i nie tylko
  • Kszta?tuje warto?ci takie jak dba?o?? o ?rodowisko, praca grupowa, odpowiedzialno?? i samodzielno??
  • Rozwija fizycznie- p?ywanie to jedna z najzdrowszych i oglnie rozwijaj?cych form aktywno?ci
  • Zabawa i nauka ka?de zaj?cia s? po??czeniem zdobywania wiedzy i umiej?tno?ci nurkowych z r?norakimi podwodnymi zabawami jak np. podwodna sztafeta, wy?cig z jajkiem, podwodny tor przeszkd, zabawa podwodnymi zabawkami


Bubblemaker (B?bel) jest odpowiednikiem Wprowadzenia do Nurkowania dla doros?ych. Program ten sk?ada si? z jednych zaj?? teoretycznych w czasie ktrych dziecko poznaje niezb?dn? teori? nurkowania, zdobywa wiedz? o sprz?cie, miejscach nurkowych i ?yciu podwodnym oraz zaj?? praktycznych w basenie gdzie ?wiczy pod wod? podstawowe umiej?tno?ci nurkowe, ca?a nauka okraszona jest r?norakimi zabawami podwodnymi. Zaj?cia trwaj? do 2 godzin a ca?y program ko?czy si? oficjalnym wr?czeniem dyplomw Nurka B?bla i pasowaniem na nurka.


Seal Team (Komando Foki) jest to cykl pi?ciu zaj?? basenowych (Misji Podwodnych) na ktrych mali nurkowie b?d? mieli okazj? aktywnie, ciekawie i w bezpiecznych warunkach sp?dzi? swj wolny czas na basenie. Jest to idealny program do przeprowadzenia na tygodniowym turnusie wakacyjnym b?d? te? co tydzie? w wybranym dniu tygodnia w ci?gu miesi?ca. Wszystkie zaj?cia tak samo jak w programie Bubblemaker (B?bel) zaczynaj? si? od teorii a ko?cz? w basenie gdzie dzieci wykonuj? Misje Podwodne sk?adaj?ce si? z ?wicze? umiej?tno?ci nurkowych oraz r?norakich zabaw.

Ile kosztuje kurs?

->CENNIK

Gdzie prowadzimy zaj?cia teoretyczne i basenowe?

 
Created by Winiarczyk