Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Pierwsza pomoc dla firm
Pierwsza pomoc dla firm PDF

Dlaczego warto i nale?y przeszkoli? pracownikw z zakresu pierwszej pomocy?


Po pierwsze z powodu obowi?zuj?cego aktualnie Kodeksu Pracy. W zwi?zku nowelizacj? Kodeksu Pracy z dnia 18 stycznia 2009 roku ka?dy pracodawca jest zobligowany do wyznaczenia i wyszkolenia pracownikw odpowiedzialnych za Pierwsz? Pomoc w zak?adzie pracy.

Art. 2091
1. Pracodawca jest obowi?zany:
1) zapewni? ?rodki niezb?dne do udzielania pierwszej pomocy w nag?ych wypadkach,
zwalczania po?arw i ewakuacji pracownikw,
2) wyznaczy? pracownikw do:
a) udzielania pierwszej pomocy.

Tak?e aby spe?nia? wymagania stawiane przez Pa?stwow? Inspekcj? Pracy nale?y przeszkoli? wyznaczonych pracownikw w zakresie pierwszej pomocy. Liczba tych osb powinna dawa? pewno?? ?e w miejscu pracy na ka?dej zmianie i niezale?nie od urlopw znajduj? si? przynajmniej jedna osoba odpowiedzialna za Pierwsz? Pomoc w przedsi?biorstwie. Nale?y pami?ta? ?e w razie wypadku to osoba odpowiedzialna za BHP i/lub pracodawca b?d? odpowiada? prawnie za odmienny stan rzeczy.
Dzi?ki przeszkolonym pracownikom zwi?ksza si? bezpiecze?stwo w Pa?stwa firmie. Zdobyte u nas umiej?tno?ci mog? po prostu uratowa? komu? ?ycie!
Charakter kursu (rzeczywiste scenariusze wykonywane w grupie) przyczynia si? znacz?co do zintegrowania pracownikw firmy
Jest to forma gratyfikacji pracownikw. Dla wielu z nich bardzo cenna; szczeglnie dla ojcw i matek ze wzgl?du na cz??? kursu dotycz?c? Pierwszej Pomocy Dzieciom
Mo?liwo?? uzyskania uznawanego na ca?ym ?wiecie mi?dzynarodowego certyfikatu.

Co zawiera si? w kursie pierwszej pomocy EFR?

Ka?dy uczestnik otrzymuj? na w?asno?? bogato ilustrowany podr?cznik kursanta
Zaj?cia teoretyczne i pokaz filmw instruktarzowych, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pierwszorz?dnej (cz??? ta uczy w jaki sposb udziela? pomocy w sytuacjach stwarzaj?cych zagro?enie dla ?ycia, takich jak zatrzymanie akcji serca, brak czynno?ci oddechowej, powa?ny krwotok, wstrz?s oraz uraz kr?gos?upa) i drugorz?dnej (cz??? ta uczy udziela? pomocy w typowych sytuacjach nie stanowi?cych bezpo?redniego zagro?enia dla ?ycia poszkodowanego. Na tym kursie dowiesz si? jak post?powa? w momencie, gdy przyjazd pogotowia nie jest mo?liwy lub si? op?nia) oraz pierwszej pomocy dzieciom i niemowlakom
?wiczenia praktyczne na sprz?cie: manekinach osoby doros?ej, dziecka i niemowl?cia, automatycznym defibrylatorze, wykorzystanie zawarto?ci apteczki
Wykonanie rzeczywistych scenariuszy wypadkw, wymy?lonych tak aby odpowiada?y charakterowi Pa?stwa zak?adu pracy
Pocz?stunek i napoje w trakcie kursu
Dyplom lub mi?dzynarodowy certyfikat uko?czenia kursu Pierwszej Pomocy EFR.

Czemu kurs pierwszej pomocy EFR w Centrum Sportw Wodnych "Sealion"?

EFR(Emergency First Response) jest to znana na ca?ym ?wiecie organizacja w ramach ktrej instruktorzy prowadz? szkolenia. Program EFR opiera si? na aktualnych standardach opieki nad poszkodowanym zgodnie z wytycznymi Ameryka?skiego Stowarzyszenia Kardiologicznego, Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Nowozelandzkiej Rady Resuscytacji. Kursy EFR opieraj? si? na zasadach ratownictwa oraz algorytmach jednomy?lnie uznanych przez Mi?dzynarodowy Komitet Doradczy ds. Resuscytacji(ILCOR). Co wszystko daj? gwarancje jako?ci zdobywanej wiedzy i umiej?tno?ci
Bogato ilustrowany i wype?niony po brzegi tre?ci? podr?cznik ?ci?le powi?zany z programem kursu, daj?cy mo?liwo?? samodzielnej nauki, a po kursie utrwalanie zdobytej wiedzy
Bogaty program kursu, zawieraj?cy takie ciekawe elementy jak: pierwsza pomoc dzieciom i niemowlakom(bardzo istotne dla obecnych i przysz?ych rodzicw), obs?uga Automatycznego Defibrylatora(coraz cz??ciej instalowanego w miejscach publicznych), ratownictwo tlenowe. Ka?dy z tych elementw b?dzie ?wiczony w praktyce na sprz?cie- manekiny dzieci i niemowl?t , defibrylatory treningowe , zestawy tlenowe itd.
Koncentrowanie si? w czasie kursu na praktyce a nie tylko suchej teorii
Praca w ma?ych grupach, dzi?ki czemu ka?dy ma wiele czasu na ?wiczenie i rozmowy z instruktorem

Jako jedyni personalizujemy program naszych szkole?, a mianowicie tworzymy scenariusze ?wicze? specjalnie pod konkretny charakter zak?adu pracy i zwi?zanych najcz??ciej wyst?puj?cych zagro?e? w danej firmie, dzi?ki temu np. pracownicy hali produkcyjnej nie skupiaj? si? przez godzin? nad przypadkiem ratowania osoby wy?owionej z wody, tylko nad scenariuszami pora?e? pr?dem, zmia?d?e? ko?czyn, upadkw z wysoko?ci (zale?nie od tego czym zajmuje si? dana hala). Oczywi?cie inne przypadki rwnie? oglnie omawiamy i ?wiczymy ale staramy si? skupi? nad tymi naprawd? istotnymi dla danej grupy osb.

Gdzie odbywaj? si? kursy?


W ekskluzywnym hotelu Folwark Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej ul. Ogrodowa 2, w wynaj?tej Sali Konferencyjnej.

Ile trwa kurs?

Zaj?cia dla jednej grupy trwaj? oko?o 6 godzin.

W ilu osobowych grupach s? prowadzone zaj?cia?


W grupach do 6 osb, pozwala to instruktorowi na indywidualny kontakt z ka?dym uczestnikiem, a kursantom daj? mo?liwo?? wyniesienia z kursu jak najwi?cej.

Terminy kursw?

Kursy prowadzimy indywidualnie na ?yczenie klienta w dogodnym dla Pa?stwa terminie.

 
Created by Winiarczyk