Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
PDF
Kiedy kto? ci ocali ?ycie [...] nie dzi?kuj nigdy. Nie wyolbrzymiaj wdzi?czno?ci. [...] On podzi?kowanie znajdzie we w?asnym trudzie, ktrym ci? ocali?.
Antoine de Saint-Exupery - Twierdza

Jest to kurs niezwyk?y i daj?cy nies?ychanie du?o satysfakcji a to dlatego ?e uczycie si? czego? naprawd? wa?nego ratowania ludzkiego ?ycia. ?yczymy aby?cie nie mieli okazji nigdy wykorzysta? umiej?tno?ci ktre zdob?dziecie na tym kursie, ale gdy si? zdarzy tak ?e je wykorzystacie uczucie satysfakcji i dumy z tego ?e potrafili?cie pomc zapami?tacie do ko?ca swego ?ycia. Uwierzcie, wiemy co? o tym

Czemu kurs pierwszej pomocy EFR w Centrum Sportw Wodnych "Sealion"?

EFR(Emergency First Response) jest to znana na ca?ym ?wiecie organizacja w ramach ktrej instruktorzy prowadz? szkolenia. Program EFR opiera si? na aktualnych standardach opieki nad poszkodowanym zgodnie z wytycznymi Ameryka?skiego Stowarzyszenia Kardiologicznego, Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Nowozelandzkiej Rady Resuscytacji. Kursy EFR opieraj? si? na zasadach ratownictwa oraz algorytmach jednomy?lnie uznanych przez Mi?dzynarodowy Komitet Doradczy ds. Resuscytacji(ILCOR). Co wszystko daj? gwarancje jako?ci zdobywanej wiedzy i umiej?tno?ci
Bogato ilustrowany i wype?niony po brzegi tre?ci? podr?cznik ?ci?le powi?zany z programem kursu, daj?cy mo?liwo?? samodzielnej nauki, a po kursie utrwalanie zdobytej wiedzy
Bogaty program kursu, zawieraj?cy takie ciekawe elementy jak: pierwsza pomoc dzieciom i niemowlakom(bardzo istotne dla obecnych i przysz?ych rodzicw), obs?uga Automatycznego Defibrylatora(coraz cz??ciej instalowanego w miejscach publicznych), ratownictwo tlenowe. Ka?dy z tych elementw b?dzie ?wiczony w praktyce na sprz?cie- manekiny dzieci i niemowl?t , defibrylatory treningowe , zestawy tlenowe itd.
Koncentrowanie si? w czasie kursu na praktyce a nie tylko suchej teorii
Praca w ma?ych grupach, dzi?ki czemu ka?dy ma wiele czasu na ?wiczenie i rozmowy z instruktorem.

Co zawiera si? w kursie pierwszej pomocy EFR?

Ka?dy uczestnik otrzymuj? na w?asno?? bogato ilustrowany podr?cznik kursata
Zaj?cia teoretyczne i pokaz filmw instruktarzowych, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pierwszorz?dnej(cz??? ta uczy w jaki sposb udziela? pomocy w sytuacjach stwarzaj?cych zagro?enie dla ?ycia, takich jak zatrzymanie akcji serca, brak czynno?ci oddechowej, powa?ny krwotok, wstrz?s oraz uraz kr?gos?upa) i drugorz?dnej(cz??? ta uczy udziela? pomocy w typowych sytuacjach nie stanowi?cych bezpo?redniego zagro?enia dla ?ycia poszkodowanego. Na tym kursie dowiesz si? jak post?powa? w momencie, gdy przyjazd pogotowia nie jest mo?liwy lub si? op?nia) oraz pierwszej pomocy dzieciom i niemowlakom
?wiczenia praktyczne na sprz?cie: manekinach osoby doros?ej, dziecka i niemowl?cia, automatycznym defibrylatorze, wykorzystanie zawarto?ci apteczki
Wykonanie rzeczywistych scenariuszy wypadkw, wymy?lonych tak aby odpowiada?y charakterowi Pa?stwa zak?adu pracy
Pocz?stunek i napoje w trakcie kursu
Dyplom lub mi?dzynarodowy certyfikat uko?czenia kursu Pierwszej Pomocy EFR.

Gdzie odbywaj? si? kursy?


W ekskluzywnym hotelu Folwark Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej ul. Ogrodowa 2, w wynaj?tej Sali Konferencyjnej.

Ile trwa kurs?


Zaj?cia dla jednej grupy trwaj? oko?o 6 godzin.

W ilu osobowych grupach s? prowadzone zaj?cia?


W grupach do 6 osb, pozwala to instruktorowi na indywidualny kontakt z ka?dym uczestnikiem, a kursantom daj? mo?liwo?? wyniesienia z kursu jak najwi?cej.

Terminy kursw?

Kursy prowadzimy indywidualnie na ?yczenie klienta w dogodnym dla Pa?stwa terminie. B?d? te? po zebraniu si? grupy kursantw.

 
Created by Winiarczyk