Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Pakiety nurkowe
Pakiety nurkowe PDF

Pakiety nurkowe s? to specjalne promocyjne oferty ktrymi s? obj?te r?ne nasze kursy i szkolenia. Oto aktualnie obowi?zuj?ce:

Rodzic z dzieckiem

Jest to pakiet skierowany do rodzicw ktrym zale?y na pog??bieniu relacji ze swoim dzieckiem, szczeglnie jest on popularny w?rd ojcw i ich synw, bo ju? od dawien dawna wiadomo ?e nic tak nie zbli?a dwch ch?opcw (i tych du?ych i tych ma?ych) jak wsplna aktywno??, sport i zabawa. W czasie nich ojciec ma szanse przekaza? swojemu dziecku takie warto?ci jak:

  • Odpowiedzialno??
  • Odwaga
  • Umiej?tno?? wsp?dzia?ania
  • Zaufanie (do partnera pod wod? ojca)
  • Sumienno??
  • Zdrowy tryb ?ycia (wzorem jest instruktor i sam ojciec przez uczestniczenie w tym sporcie)
  • Konstruktywne sp?dzanie czasu (nie przed ekranem komputera np.)
  • Rozwj intelektualny (nauka teorii nurkowania)
  • I co najwa?niejsze ojciec staje si? dobrym kumplem

S? to niezwykle istotne rzeczy w tym zagonionym i nie daj?cym chwili wytchnienia ?wiecie, w ktrym rodzice wracaj?c po wyczerpuj?cej pracy maj? coraz mniej czasu na wychowanie swoich dzieci po prostu na dobrych i porz?dnych ludzi.

Jakiego kursu dotyczy pakiet?

Podstawowy Kurs Nurkowy (Open Water Diver)

Ile wynosi promocja?

W ramach pakietu jedna z osb otrzymuje rabat w wysoko?ci 200z?!

Master Scuba Diver

Po uko?czeniu kursu PADI Rescue Diver oferujemy Pa?stwu pakiet umo?liwiaj?cy Pa?stwu doj?cie do stopnia Master Scuba Diver. Wybieramy wsplnie pi??(albo mniej zale?nie od ilo?ci posiadanych) specjalizacji i w ramach pakietu ka?da z nich jest ta?sza o 100z? dzi?ki czemu oszcz?dzaj? Pa?stwo do 500z?!

 
Created by Winiarczyk