Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Master Scuba Diver
Master Scuba Diver PDF

Master Scuba Diver - najwy?szy stopie? nurkowania rekreacyjnego, do ktrego d??y ka?dy nurek nie my?l?cy o karierze profesjonalnej. ?wiadczy on o ponadprzeci?tnym poziomie umiej?tno?ci i do?wiadczeniu nurka.

Wymagania do uzyskania certyfikatu:

Uko?czone 12 lat
Certyfikaty PADI Advanced Open Water Diver I PADI Rescue Diver oraz certyfikaty pieciu specjalizacji PADI
50 zalogowanych nurkowa?


Po uko?czeniu kursu PADI Rescue Diver oferujemy Pa?stwu pakiet umo?liwiaj?cy doj?cie do stopnia Master Scuba Diver. Wybieramy wsplnie pi?? (albo mniej zale?nie od ilo?ci posiadanych) specjalizacji i w ramach pakietu ka?da z nich jest ta?sza o 100z? dzi?ki czemu oszcz?dzaj? Pa?stwo do 500z?! 
Created by Winiarczyk